AWARD WINNING NUTRITION 100% GELD TERUG GARANTIE GECERTIFICEERDE INGREDIENTEN
Review 4.1 / 5

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duur van transactie: een overeenkomst op afstand gerelateerd aan een reeks producten of diensten waarvan de aankoop en leveringsplicht over een bepaalde periode gespreid zijn.
 • Duurzame drager: elk hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: het recht van de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te annuleren.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan consumenten.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gebaseerd op een zakelijk systeem voor het op afstand verkopen van producten en diensten, inclusief het sluiten van de overeenkomst met behulp van technieken voor zakelijk communiceren op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: het middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.

Artikel 2 – Bedrijfsidentiteit/Ondernemer

MINDSCOPIC B.V.
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht
Nederland

Telefoonnummer: +32 471 29 61 86
URL: www.mindscopic.com
KVK-nummer: 69965617
Btw-nummer: NL 858084181B01

Artikel 3 – Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk en kosteloos kunnen worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand digitaal wordt gesloten, kan – in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand is gesloten – de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat de tekst eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan inzien en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Mochten er naast deze voorwaarden specifieke product- en servicevoorwaarden geldig zijn, dan blijven het tweede en derde artikel mutatis mutandis van toepassing. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument zich beroepen op de desbetreffende voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.

Artikel 4 – Offerte

Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specifieke voorwaarden, dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn getrouwe weergaven van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

Elk offerte bevat dusdanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van de offerte. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief btw
 • mogelijke verzendkosten
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de vereiste handtekeningen
 • de toepasbaarheid van het herroepingsrecht
 • de betalingsmethode, aflevering en uitvoering van het contract
 • de termijn voor aanvaarding van de offerte, of de termijn waarbinnen de ondernemer een bepaalde prijs garandeert
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek hiervoor berekend zijn op een andere basis dan het gebruikelijke tarief voor communicatie
 • de archivering van de overeenkomst na de uitvoering en hoe de consument de overeenkomst in dat geval kan raadplegen
 • de manier waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst de door hem verstrekte gegevens kan controleren in het kader van de overeenkomst en indien gewenst kan herstellen
 • elke andere taal in de overeenkomst, inclusief het Nederlands
 • de gedragscode waaraan de ondernemer zich dient te houden en de wijze waarop de consument deze gedragscode elektronisch kan raadplegen
 • de minimale looptijd van de overeenkomst op afstand in geval van een verlenging van de transactie.

Artikel 5 – Overeenkomst

Behoudens de bepalingen in artikel 4 komt de overeenkomst tot stand als de consument de offerte aanvaard heeft en daarmee aan de voorwaarden voldoet.

Indien de consument de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld en elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument de mogelijkheid heeft elektronisch te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Binnen de juridisch geldende kaders is de ondernemer gerechtigd te controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle van belang zijnde feiten en factoren die een verantwoorde totstandkoming van een overeenkomst op afstand garanderen. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij levering van het product of de diensten de volgende informatie meesturen, schriftelijk, of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kan opslaan:

 1. het bezoekadres van het bedrijf waar de consument klachten kan deponeren
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van bedenktijd en het herroepingsrecht
 3. Informatie over garanties na aankoop en serviceverlening
 4. Artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De vereisten voor ontbinding van de overeenkomst als de looptijd van de overeenkomst een jaar of langer is, of als de overeenkomst een onbepaalde looptijd heeft.

In geval van een lange termijntransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bezorging van producten

Wij hanteren een 30 dagen niet goed geld terug
garantie! Bij aankoop van één (1) eenheid kunt u uw
gebruikte verpakking binnen 30 dagen terugsturen naar ons hoofdkantoor. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds de levering, kunnen we helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Gedurende de bedenktijd dient de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hij het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform bovenstaande vereisten en instructies.

Levering van diensten

Na de uitvoering van diensten heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden, vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.

Om het recht van herroeping toe te mogen passen dient de consument de redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

Artikel 7 – Kosten van herroeping

Indien de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht hoeft deze alleen de kosten te betalen die gemoeid zijn met het retourneren van het product.

Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending of herroeping van de order terugstorten.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer mag, voor zover daarin is voorzien in lid 2 en 3, het recht van herroeping door de consument uitsluiten. Uitsluiting van het recht van herroeping is alleen van toepassing als de ondernemer dat duidelijk en op tijd vermeld heeft voordat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor:

 1. producten die door de ondernemer zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument;
 2. producten die van duidelijk persoonlijke aard zijn;
 3. producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 4. producten die snel bederven of verouderen;
 5. producten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. individuele kranten en magazines;
 7. alle producten waarvan niet kan worden vastgesteld dat het gaat om het originele product dat was geleverd door <webshop>.

Artikel 9 – Prijsstelling

Zolang de in de offerte vermelde geldigheidsduur van toepassing is, worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden als die producten onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. De onderhevigheid aan prijsschommelingen en het feit dat de genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden in de offerte vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. als het de consument is toegestaan de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en garanties

De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen garandeert de ondernemer eveneens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens producent of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer betracht uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de ontvangst en uitvoering van orders voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald, geheel of gedeeltelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien de levering van een besteld product niet mogelijk is, zal de ondernemer ernaar streven een product ter vervanging beschikbaar te stellen. Vóór aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt dat een product een vervanging betreft. Het recht op herroeping kan nimmer worden uitgesloten met betrekking tot de vervanging van producten. In geval van retourzending komen de kosten voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of bij een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een product beschadigd ontvangt, dient u dit binnen drie dagen via e-mail te melden.

Artikel 12 – Duur van transacties: looptijd, ontbinding en verlenging

Ontbinding

De consument kan te allen tijde een overeenkomst ontbinden die is aangegaan voor onbepaalde tijd en die betrekking heeft op reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) en diensten, met inachtneming van de vereisten voor ontbinding en een opzeggingstermijn van niet meer dan één maand.

De consument kan te allen tijde een overeenkomst ontbinden die is aangegaan voor bepaalde tijd en die betrekking heeft op reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) en diensten, aan het einde van de vastgestelde periode en met inachtneming van de geldige opzeggingstermijn van niet meer dan één maand.

In overeenkomsten zoals gesteld in het vorige lid kan de consument:

 • de overeenkomst te allen tijde en zonder beperkingen ontbinden op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode;
 • de overeenkomst ontbinden op dezelfde wijze als deze tot stand is gekomen
 • de overeenkomst te allen tijde ontbinden met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer hanteert.

Verlenging

Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd en die betrekking heeft op reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan niet automatisch worden verlengd of worden omgezet naar een vaste looptijd.

In afwijking van het vorige lid kan de overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd en die betrekking heeft op reguliere levering van dagbladen, weekbladen en magazines, automatisch verlengd worden voor de duur van drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst te allen tijde ontbinden aan het einde van de verlengingsperiode met een opzeggingstermijn van één maand.

Een overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde periode en die betrekking heeft op de reguliere levering van producten en diensten kan alleen automatisch verlengd worden naar een overeenkomst voor een onbepaalde periode als de consument op enig moment de overeenkomst heeft ontbonden met een opzegtermijn van niet meer dan één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden, doch minder dan een keer per maand, als de overeenkomst de reguliere levering betreft van dagbladen, weekbladen en magazines.

Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd en die betrekking heeft op reguliere levering van dagbladen, weekbladen en magazines (proefabonnementen en introductie-aanbiedingen) kan niet automatisch worden verlengd en wordt automatisch beëindigd na afloop van de proef- of introductieperiode.

Looptijd

Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar kan de consument deze na één jaar te allen tijde ontbinden met een opzegstermijn van niet meer dan één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid van ontbinding van de overeenkomst van toepassing is vóór het einde van de afgesproken looptijd.

Artikel 13 – Betalingen

Tenzij anders overeengekomen dient de consument de verschuldigde bedragen nadat de bedenktijd genoemd in artikel 6 lid 1 is ingegaan, binnen 7 dagen te voldoen. Voor geleverde diensten begint de bedenkperiode nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Voor de verkoop van producten aan consumenten kan de ondernemer niet meer dan 50% vooruitbetaling bedingen in de algemene voorwaarden. Indien een vooruitbetaling wordt verlangd, kan de consument geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende order of dienst(en), voordat de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

Wanneer de consument in gebreke blijft heeft de ondernemer het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de billijke kosten, kenbaar gemaakt aan de consument, in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende openbaar gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarin de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument geldig onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen

Aanvullende c.q. van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen op dusdanige wijze schriftelijk te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.